test.am

Ի դեպ...

09.02.2013
ԱՐԴԵՆ ՎԱՃԱՌՔՈՒՄ - Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, պետական ավարտական քննության թեստերի ժողովածուն....
մանրամասները...
02.02.2013
ԱՐԴԵՆ ՎԱՃԱՌՔՈՒՄ - Ռուսաց լեզու 4-րդ դասարան, պետական ավարտական քննության թեստերի ժողովածուն....
մանրամասները...
01.10.2012
Անգլերեն, 3-րդ դասարան, թեստեր ...
մանրամասները...
18.09.2012
"Համաշխարհային պատմություն, 12-րդ դասարան, թեմատիկ և ամփոփիչ թեստեր (ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր)....
մանրամասները...
12.09.2012
Լույս է տեսել "Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, թեմատիկ և ամփոփիչ թեստեր, Առաջին կիսամյակ (ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր)....
մանրամասները...
<< previous  1 2 3 4 5  next >> 
© 2009-2023 test.am
All rights reserved.